За Опрашването

Всичко, което трябва да знаете за...
Опрашване - повишаване ефективността от пчелоопрашването

Опрашване - повишаване ефективността от пчелоопрашването

Jan 2019,

Опрашване - повишаване ефективността от пчелоопрашването


Опрашването на ентомофилните растения е основната и най-важната роля, която изпълняват медоносните пчели. Крайният резултат на качественото опрашване зависи и от останалите не по-малко съществени елементи на осъществяваните агротехнически мероприятия от съответните земеделски стопани. Оплодените семепъпки могат да се развиват и да образуват пълноценни семена само при наличието на благоприятни условия, като снабдяване с хранителни вещества, нормално овлажняване и др., което е възможно при високо равнище на прилаганите агротехнически практики. При ниски равнище на тези практики, ефективността от опрашването рязко намалява, тъй като нормалното снабдяване на оплодените семепъпки с хранителни вещества се нарушава, а тяхното развитие спира. Завръзите или окапват при овощните и ягодоплодните култури, или засъхват и окапват при редица полски култури. Това се получава най-често при масиви от културни ентомофилни растения, недостатъчно наторени и обработени, заплевелени и нападнати от болести и неприятели.
От многобройни изследвания е установено, че колкото агротехническите условия за отглеждането и развитието на растенията са по-благоприятни, толкова опрашването дава по-добри резултати. Обратно, при спазване на всички агротехнически изисквания, но при липса на пчелоопрашване добивите падат.

Подготовката на пчелните семейства за опрашване

Голямо значение за повишаване ефективността при опрашването има своевременната подготовка на силни пчелни семейства до началото на цъфтежа на ентомофилните растения. Пчелните семействата, които ще се използват за опрашване, трябва да бъдат здрави и с голям брой летящи пчели, добра плодовита майка и много различни по възраст личинки. Всичко това трябва да се съобрази със сезона, в който пчелните семейства ще се използват за опрашване, а така също и със специфичните особености на отделните ентомофилни растения.
При опрашването на ябълката пчелните семейства трябва да имат голямо количество открито пило, което ще поддържа на високо равнище броя на пчелите поленосъбирачки. Това се отнася и за други култури, които отделят малко цветен прашец или той е трудно достъпен за пчелите. Голямата потребност от белтъчни вещества за храненето на ларвите принуждава пчелите да посещават усилено цветовете и да събират от тях с предимство цветен прашец, което е свързано с биологичните изисквания на пчелните семейства. Това е от голямо значение при опрашването на червената детелина и люцерната.
Докато при червената детелина и люцерната ефективни опрашвачи са предимно пчелите поленосъбирачки, при редица други култури добре извършват опрашването и пчелите нектаросъбирачки. На растения с малки цветове пчелите извършват ефективно опрашване независимо от това, дали събират нектар или цветен прашец. При кацане върху слънчогледовата пита пчелата със сравнително едрото си и силно окосмено тяло докосва няколко реда цъфнали цветчета в различен стадий на развитие на генеративните органи, нанася достатъчно и разнообразно количество цветен прашец и извършва ефективно опрашване, което гарантира максимални добиви на висококачествени семена.

Разполагане на пчелните кошери

Разполагането на пчелните кошери за опрашване в масивите на ентомофилни културни растения зависи от наличния брой пчелни семейства и от вида на културата. Идеалното разположение на пчелните кошери е равномерното им шахматно настаняване във всички части на цъфтящия масив. Тъй като пчелите летят в кръг около пчелина, пчелните кошери не се поставят в края, а на съответно разстояние навътре в масива. По този начин ефектът от опрашването се увеличава. При едновременен цъфтеж на няколко вида медоносни растения в радиуса на летежа на пчелите те посещават обичайно всички цъфтящи видове, но с различна интензивност. Най-голям брой пчели посещават цветовете, които отделят най-голямо количество нектар, с най-висока захарна концентрация, най-лесно достъпни са и се намират най-близо до кошера. Ето защо много важно е ентомофилните растения да са най-привлекателни за пчелите или да липсват други конкуриращи медоносни растения. В противен случай ефектът от пчелоопрашването намалява.

Дресировка на пчелите

За максималното проявяване на възможностите за избирателното оплождане и за получаването на най-голям брой семена е необходимо пчелите да посетят цветовете няколко пъти (за различните видове културни растения оптималните посещения са от 2 до 50 пъти). Някои ентомофилни растения се посещават слабо от пчелите поради малкото нектароотделяне или поради особеното морфологично устройство на цветовете. За тази цел са разработени методи за направляване посещението на пчелите към цветовете на определени растения или смяна на посещението от едни на други растения, което става чрез различни начини на дресиране на пчелите.

Дресировка на пчелите към определена миризма

Към определена миризма пчелите се дресират чрез изработването на условен рефлекс към аромата на цветовете на дадено растение. За тази цел пчелните семейства се подхранват със захарен разтвор, ароматизиран с цветовете на растението, което те трябва да опрашват. Пчелите, получили разтвор с определен аромат, откриват бързо това растение и започват да събират от него нектар и да опрашват цветовете. Необходимо е дресирането на пчелите да започне едновременно с началото на цъфтежа на растенията. Захарният разтвор се приготвя с вряща вода в съотношение 1:1 и когато изстине до около температура 36°С, в него се поставят венчелистчетата от цветове на съответното растение. След около 5-6 часа с този разтвор, добил миризмата на цветовете, се подхранват пчелните семейства (по 100-150 гр. в хранилките). Подхранването на пчелните семейства се извършва сутрин рано преди началото на летежа, и то редовно до приключването на цъфтежа. Второто и следващите подхранвания могат да се извършват с намалено наполовина количество ароматизиран разтвор, с който се поддържа условният рефлекс.
При извършване на това дресиране на пчелите е необходимо да се водят наблюдения за броя на пчелите средно на 1 м2 на 10-15 места в посева. В зависимост от плътността на посещението подхранването с ароматизиран разтвор може да се прави през ден или през два дни, ако броят на пчелите се задържа на постоянно равнище - още по-нарядко.

Дресировка на пчелите към определена територия

Пчелите се дресират към определена територия, когато трябва да опрашват растения, намиращи се на определено разстояние от пчелина. При този метод се използва силна допълнителна миризма към ароматизирания сироп и пчелите се пренасят на желаното разстояние. Например към ароматизирания разтвор от цветовете на съответната култура се добавят 2-3 капки от силно ароматно масло (анасоново, ментово и др.). Така приготвеният разтвор се поставя в закритата част на хранилката и след като в нея се съберат достатъчно пчели, тя се пренася на определени места в съответната култура. След като пчелите напълнят медовите си гушки с разтвор, хранилките се отварят и пчелите се завръщат в своите кошери. Тук те танцуват и съобщават на останалите пчели в кошера за открития хранителен източник, с което насочват останалите пчели към мястото с хранилките. След това хранилките се прибират, подхранването продължава с ароматизиран само с цветове захарен разтвор в кошерите.
Събирателната дейност на пчелите може да се направлява и с помощта на табла, отразяваща ултравиолетовите лъчи на боядисани в син или жълт цвят, които се забелязват лесно от пчелите. Подхранването се прави на техния фон отначало в близост до пчелина, а след това таблата заедно с хранилките се преместват в посока към участъка с растенията, които желаем пчелите да посещават, като се разпределят равномерно из посева. Този начин е много ефективен, тъй като тук се комбинира влиянието на два фактора. Прилагането на описаните начини на дресиране на пчелите значително повишава посещаването им върху цветовете на определено растение, което води до съществено повишаване на ефективността на пчелоопрашването.
Дресирането на пчелите има и съществени недостатъци, които се състоят главно в големия разход на труд по подготовката на ароматизиран разтвор, подхранването на пчелните семейства, пренасянето на хранилките, таблата и др. Посещаването на пчелите върху дадена слабо посещавана култура може значително да се увеличи, ако към нея се превозят силни пчелни семейства с голямо количество пити с открито ило. Това се засилва още повече, ако от пчелните семейства се извадят питите с цветен прашец. Липсата на достатъчно белтъчна храна заставя пчелите да събират цветен прашец за изхранването на личинките, при което се увеличават в значителна степен броят на пчелите поленосъбирачки и ефективността на опрашването.