Новини и Събития

Всичко, което трябва да знаете за...
Методи на пчеларстване и отглеждане на пчели

Методи на пчеларстване и отглеждане на пчели

Dec 2017,

В публикацията са споменати няколко метода за отглеждане на пчели, заслужаващи според автора внимание.

Метод на Чайкин

Пчеларят Чайкин се е грижил за пчелин във Ферган, като е създавал голямо количество пчели в семейства, които не са влизали в роево състояние. В днешно време този метод се използва като противороеви метод.

Кошерът-лежак го разделят с решетка на две неравни части. По-малката, с отворен вход е предназначен за гнездото, по-големия за магазина. В гнездото до решетката поставят пита с майката, като правило, с яйцата или младите личинки. По-нататък по направление на входа разполагат празни пити и рамки с цели восъчни листове или, ако има паша, пити с парчета от восъчни листове. В магазина до решетката отначало поставят питите с яйцата и най-младите личинки, а след това с личинките на по-голяма възраст, запечатано пило, и накрая питите с меда.

На всеки следващи 12 – 14 дни кошерите ги формират по описания начин. Ориентировъчно в гнездото трябва да се намират седем – осем пити, входният отвор трябва да бъде отворен. В магазина входният отвор го затварят, а пчелите преминават през разделителната решетка. Като резултат, оказвайки се в роево състояние, те бързо усвояват гнездовата част. Близостта до входния отвор способства за активната въздушна аерация за роя, нещо, което в свой ред способства за активизацията на майката.

Метод на Колодзейчик

В кошер Дадан-Блат за 20 пити, преграден на две части, зимуват две семейства. Загрявайки се едно друго през преградата, те икономично изразходват меда. Преди пашата от едното семейство отделят неголям рой (отводка) в кошер за шест рамки, майчиното семейство го присъединяват към съседното. Преградата я заменят с рамка с восъчен лист. При добро лято му поставят магазин. През жегата се разширяват входовете. През есента разделят отново кошера с преграда на две части: в едната се подрежда гнездото на семейството – стопанин, във второто се разполага отделения през лятото рой (при необходимост с нова майка).

Метод на Старобогатов – Колодзейчик

Зимуват две семейства – едното в голям, второто в малък кошер. До главната паша в големия кошер от малкия предават пити с открито пило и разположените на тях пчели. В малкия кошер се оказва слабо семейство, коeто след свършването на пашата се подсилва с мед и с открито пило, за да може то да зимува самостоятелно.

Метод на Левицки

Той може кратко да се характеризира по следния начин: проверка на запасите от мед и попълването им с храна; прегледи и предаване на празни пчелни пити от слабите семейства на силните; изравняване на силата на семействата и създаване на пчелите на благоприятни условия за изграждане на пити; предотвратяване на рояването с преместването на гнездото по-навътре в кошера; ограничаване на снасянето на яйца заради увеличението на медосбора и отвеждане на изкуствени роеве; правене на отводки; замяна на старите майки; подготовка за зимуване.

Метод на Уелс (Англия)

В кошер с магазин се отглеждат две семейства. За зимата кошера го разделят с преграда с отвори, през които не могат да преминават пчели, гнездата добре се затоплят, особено отгоре и отдолу. През пролетта хранителните запаси ги попълват с предварително подгряти пити с мед. Засилващите се семейства ги покриват с разделителни решетки (но твърде рано не трябва да се поставят) и ги обединяват с магазина, поставен над преградата. По-късно поставят втори магазин, за да се чувстват пчелите по-свободни. При добра паша, броят на магазините се увеличава.

От излизащите роеве образуват нуклеуси за получаване на млади майки, добавяйки във всеки открито пило. Роилите се семейства ги преглеждат, премахват маточниците а вместо питите взети за нуклеусите, поставят празни пити. Нуклеуси така също формират и в кошерите, поставят разделителна преграда. В другите случаи роевете ги поставят в кошерите от който е излязал всеки рой, а останалите пчели ги събират във второто отделение и им дават зрял маточник или запасна майка. В Русия този метод е бил разпространен до 1915 г., докато не станало „избухване” от гнилцови заболявания.

Метод на Лубе де л’Оста (Франция)

Методът е разработен за места с оскъдна паша при използването на 10- или 12- рамкови кошери от системата Дадан (за районите с обилна хранителна база подхождат два корпуса на 10- рамков кошер от същата система). Гнездовият корпус на кошера го преграждат на половина с тънка, но здрава, плътна – фазерна или метална преграда. Входовете ги построяват около преградата в двете противоположни части на кошера. Полученият корпус (плодник), който се състои от две изолирани отделения със самостоятелни входове, го покриват с разделителни решетки, на които поставят пластинки от такъв размер, че при поставянето на решетки между тях и гнездото и по периметъра на кошера да остане пчелно пространство 8 mm.

Mетод на Брюханенко

Пчелите се отглеждат в кошери на Лангстрот-Рут. Това предотвратява роенето, поощрява майката към максимално снасяне на яйца. През есента се отглеждат силни семейства. През пролетта поят пчелите от кошерните поилки, правят почистване, попълват запасите от храна, отделят непокритите с пчели пити, заменят старите пити. Два пъти поставят по пет пити с пило от гнездото във втория медови корпус (изпълнява ролята на магазин), отделен с решетка. След това на гнездото поставят още един такъв корпус (магазин) със стари празни пити. Запечатаното пило го преместват от магазина в гнездото, а рамките с открито пило – от гнездото в магазина.

В случай на изграждане на маточници, майката с четири пити с пчели ги заселват в резервен кошер. Семейството с майката, отгледана в презимувало семейство, го превръщат в нуклеус, заради което сменят местата на основното семейство и нуклеуса.

В края на сезона правят подхранването отначало за стимулация за отглеждането на пило, а след това за попълване на хранителните запаси. С подхранвания и щателни затопляне се увеличава масата пчели.След това всички пити с яйцата и меда (но без пчелите) от кошерите от едната половина на пчелина ги пренасят в кошерите на другата половина. Ако кошерите са хоризонтални, то предадените пити образуват странични магазини; ако са вертикални или надставъчни, то питите с яйцата ги разполагат отгоре или отдолу. Семействата, като лишените от открито пило, така и тези в които то е в двойно количество, не се роят.

Метод на Ващенко

В кошера на Ващенко (410х330мм) в предната и задната стени са разположени по един вход – съответно основен и запасен. Излезлият рой го поместват в този същия кошер до запасния вход и му дават празни пити и восъчни листове. Гнездото го ограждат с плътна преграда. Роят натрупва мед и майката в него снася яйца, а майчиното семейство отглежда млада майка. Когато тя се оплоди, старата майка я унищожават, а семействата се обединяват. На желаещите да избегнат роенето може да се препоръчат следните два начина:

  1. Две пити с яйца, две с празни пити и три маломедни в задната част на кошера се ограждат с плътна преграда и стръскват тук всички пчели. Летящите пчели се връщат в майчиното семейство, в което им оставят един маточник. След 3 – 4 дни преглеждат семейството с маточника и унищожават свищевите маточници. След 3 – 4 дни на майката и предават запечатано пило. В резултат на маточника се слитат пчели и роевото състояние в отделеното семейство се ликвидира. След оплождането на младата майка семействата ги обединяват с помощта на мрежа.
  2. В част от кошера, в който се намира запасният вход, поставят пита с маточник и няколко празни пити. Маточниците в отделенията с майката ги унищожават, а кошерът го обръщат на 180 градуса. При обединяване на семействата вместо плътна преграда поставят решетка, но по – добре към нея от двете и страни да поставят незапечатани пити с мед от едно семейство: пчелите от двете семейства се нахвърлят на меда, получават обща миризма и се обединяват.

Метод на Буткевич

Два-три излезли роя първака ги обединяват в един кошер. Улавят майките, пропускайки роя през сандък, за дъно на който се използва разделителна решетка. За снасяне на майката се предвиждат четири-шест пити. За края на пашата майката я вземат, а пчелите ги присъединяват към семействата, които ще зимуват.

Метод на Цесельский

Шест седмици до главната паша започват да хранят семействата и правят това в продължение на две-три седмици. 10 дни преди пашата в силните семейства, така също и в средните, които се готвят да се роят – вземат майките. В останалите средни семейства майките ги ограждат на три пити с решетка, така, че тя да се опира в средата на входа. Слабите семейства ги обединяват. От няколко от най-добрите семейства правят роеве (10%) за замяна на семействата, в които при облитането майките ще загинат.

Метод на Белепш

В средата на лятото майката с две медни пити, една пита с незапечатано пило, една празна пита и 400 г пчели ги преместват в нуклеус. След 8 -10 дни в основно семейство унищожават излишните свищеви маточници и добавят една – две пити. Ако основните семейства не са си осигурили млади майки, то през есента връщат старите заедно със младите семейства и храната. Останалите нуклеуси ги обединяват в семейства.

Метод на Метц

Кошер за 20 – 30 пити го разделят на три части така, че във всяка да се намира входен, прилетен отвор. Питите с незапечатано пило, мед и празни пити по равно ги разместват във всяко отделение. Пчелите ги стръскват в тези отделения, в които входовете по – рано са били затворени – обикновено страничните. Летящите пчели се връщат през своя по – раншен вход при майката, а в страничните отделения с нелетящите пчели придават стари майки, които преди пашата ги отделят. Впоследствие преградите може да се заменят с разделителни решетки.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2000/N8
Автор: Белоус В.П.
Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен
 

.