НОРМАТИВНА УРЕДБА

за прилагане на мярка 10"АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" от ПРСР
 • img
  НОРМАТИВНА УРЕДБА Публикувано на 02-01-2019

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 "АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. (обн. , ДВ. бр. 16 от 2015 г.; изм. бр. 59 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 3 се създава т. 8:
„8. подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване.“ § 2. В чл. 14 се създава т. 8:
„8. по направление „Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване“ – до 143 евро/ха“ § 3. В чл. 15 се създава ал. 4:
„(4) Годишните агроекологични плащания за прилагането на агроекологичните дейности по направлението по чл. 3, т. 8 се предоставят при спазване на съотношението от най-малко 0,5 ха/пчелно семейство.“ § 4. В чл. 17, ал. 2 се създават т. 8, 9, 10, 11 и 12:
„8. при проверка на място се установи, че за даден земеделски парцел по направлението по чл. 3, т. 8 реално отглежданата култура не съответства на заявената;
9. при извършване на административни проверки и/или проверки на място се установи, че площта на по-малката култура е под 20 % от одобрената площ по направлението по чл. 3, т. 8;
10. земеделските стопани за прилагането на агроекологични дейности по направление по чл. 3, т. 8 са заявили за подпомагане площи над 130 ха;
11. при проверка се установи, че земеделският стопанин използва ПРЗ, различни от посочените в Приложение № 11, на площите по направлението по чл. 3, т. 8;
12. при извършване на административни проверки и/или проверки на място се установи неспазване на изискването по чл. 15, ал. 4.“
§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „чл. 3, т. 2, 5 и 7“ се заменят с „чл. 3, т. 2, 5, 7 и 8“
2. В ал. 4 думите „чл. 3, т. 2 и 7“ се заменят с „чл. 3, т. 2, 7 и 8“
3. В ал. 5 цифрата 3 се заменя с 2.
§ 6. В чл. 24 се създава ал. 5:
„(5) Максималният размер на заявената площ по направлението по чл. 3, т. 8 е 130 ха на земеделски стопанин.“ § 7. В чл. 25 се създават ал. 5 и ал. 6:
„(5) За подпомагане по направлението по чл. 3, т. 8 се одобряват земеделски стопани, които имат сключен договор с пчелар/и, с регистриран/и пчелин/и в БАБХ с най-малко 20 пчелни семейства (с нотариална заверка на подписи) или да са собственици на регистриран/и в БАБХ пчелин/и с най-малко 20 пчелни семейства. (6) Договорът по ал. 5 следва да съдържа следните минимални реквизити:
а) данни за лицата по договора;
б) номер на пчелин и брой пчелни семейства;
е) номер на имот по ККВ или ККР на пчелина;
в) номер на кошер;
г) срок на действие на договора;
д) спазване на условията по чл. 44а, ал.3 в периода на цъфтеж на заявените култури, посочени в Приложение № 10“
(7) Един пчелар сключва договор само с един земеделски стопанин, кандидат по направлението по чл. 3, т. 8. § 8. В чл. 26 се създава т. 11:
„11. парцели, заявени по направлението по чл. 3, т. 8, които в заявлението за подпомагане/плащане не са заявени с код култура от списъка по Приложение № 10“ § 9. В глава шеста се създава Раздел IX „Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване“ с чл. 44а:
“Раздел IX Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване Чл. 44а. (1) Земеделските стопани, които кандидатстват за подпомагане по чл. 3, т. 8 отглеждат поне две култури от списъка по Приложение № 10, като площта на по-малката култура не трябва да е под 20 % от общата площ по направлението.
(2) Стопаните подсигуряват спазване на норма на паша от минимум 0,5 ха/пчелно семейство.
(3) Пчелините трябва да са разположени в радиус до 1 км (по въздух) от площите за паша.
(4) На площите по направлението се използват препарати за растителна защита съгласно Приложение № 11” § 10. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5, б. „б“ думите „чл. 25, ал. 5, т. 2“ се заменят с „чл. 25, ал. 4, т. 2“.
2. Създава се т. 6:
„6. по направление „Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване“:
а) сключен договор с пчелар/и, с регистриран/и пчелин/и в БАБХ с минимум 20 пчелни семейства;
б) удостоверение за регистрация на пчелин (документ за собственост), ако земеделският стопанин кандидатства със собствен пчелин.“
§ 11. В чл. 52, ал. 2 думите чл. 3, т. 5 и 6“ се заменят с „чл. 3, т. 5, 6 и 8“.
§ 12. В Приложение № 5 към чл. 9, ал. 1 в края на таблицата се добавя нов ред:
ПП Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване
АК21
§ 13. В Приложение № 6 към чл. 16 и чл. 23, ал. 2 се създава т. 8:
„8. Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване
• Национален стандарт 3. Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните води (Приложение към НС 3).
• Национален стандарт 6. Забранява се изгарянето на стърнищата;
• Национален стандарт 7. Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите: полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел; съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;
• Земеделските стопани спазват Правилата за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници на заявения парцел;
• Закон за пчеларството“
§ 14. Създава се Приложение № 10 към чл. 44а, ал. 1:
„Приложение № 10 към чл. 44а, ал. 1

 

Списък на медоносни растения

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 "АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" ОТ ПРОГ
 

 

 • Елда /гречка/ (Fagopyrum esculentum, Fagopyrum tartaricum)
 • Нахут (Cicer arietinum)
 • Рицин (Ricinus communis)
 • Слънчоглед (Helianthus annuus)
 • Памук (Gossypium hirsutum L.))
 • Синап бял (Sinapis alba)
 • Кориандър (Coriandrum sativum L.)
 • Босилек (Ocymym basilicum L.)
 • Анасон (Pimpinella anisum)
 • Резене (Foeniculum vulgare)
 • Бял трън (Silybum marianum)
 • Невен (Calendula officinalis)

 

 • Mаточина (Melissa oficinalis)
 • Детелина (Trifolium sp.)
 • Еспарзета (Onobrychis sp.)
 • Полско секирче (Lathyrus Sativus)
 • Kомунига (Melilotus sp.)
 • Пясъчен фий (Vicia villosa)
 • Фий (Vicia sativa)
 • Борчак (Vicia ervilia)
 • Едроцветна глушина (Vicia grandiflora)
 • Теснолистна глушина (Vicia angustifolia)
 • Топинамбур, земна ябълка (Helianthus tuberosus)
 • Фацелия (Phacelia tanacetifolia/ Phacelia tanacetifolia)
 • Бадем (Prunus amigdalus)

 

 • Пореч (бораго) (Borago officinalis)
 • Бакла (Vicia faba L.)
 • Чубрица (Satureja hortensis L.)
 • Тиква (Cucurbita maxima)
 • Готварска тиквичка (Cucurbita moschata Dusch.)
 • Диня (Citrullus lanatus)
 • Пъпеш (Cucumis melo)
 • Краставица (Cucumis sativus)
 • Босилек конски ливаден (Salvia pratensis)
 • Вишна (Prunus cerasus)
 • Градински чай (Salvia officinalis)
 • Джанка (Prunus cerasifera)
 • Ябълка (Mallus sp)

 

 • Дюля (Cydonia oblonga)
 • Кайсия (Prunus armeniaca)
 • Касис (Ribes nigrum)
 • Къпина (Rubus sp.)
 • Круша (Pirus sp.)
 • Лавандула (Lavandoula vera)
 • Люцерна (Medicago sativa)
 • Малина (Rubus ideus)
 • Мащерка (Thymus serpyllem)
 • Праскова (Prunus persica)
 • Риган (Origanum vulgare)
 • Слива (Prunus domestica)
 • Череша (Prunus avium)§ 15. Създава се Приложение № 11 към чл. 44а, ал. 4: „Приложение № 11 към чл. 44а, ал. 4 Списък на ПРЗ, щадящи пчелите“ Заключителни разпоредби

§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник"

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

Министър на земеделието и храните